تکنوازی تار : آواز دشتی
پاریس : مارس 2011
تکنوازی تار : آواز دشتی
پاریس : فوریه 2012
تکنوازی تار : آواز بیات اصفهان
پاریس : مارس 2011
تکنوازی تار : آواز بیات اصفهان
تهران : 2003
تکنوازی تار : آواز دشتی
پاریس : فوریه 2008
سه نوازی تار، عود ، تمبک : آواز بیات اصفهان
پاریس : مارس 2008
پرواز ؛ تکنوازی سه تار : آواز دشتی
نوروز 1391 ـ  مارس 2012
تکنوازی سه تار : آواز ابوعطا
پاریس : مه 2010
خروش : دستگاه چهارگاه
تهران ـ 2002
ساز و آواز همایون
تهران 2002
بداهه نوازی ؛  ساز شورانگیز 
پاریس ؛ دسامبر 2011
تکنوازی تار : دستگاه نوا
پاریس : ژانویه 2013
تکنوازی تار : آواز ابوعطا
هامبورگ : ژوئن 2012